EP Užsienio reikalų komiteto Nuomonės dėl Perkėlimo į Sąjungą sistemos projekto pristatymas ir svarstymas

Laima Andrikienė: "„Europos Parlamentas pagaliau ėmėsi šio klausimo – sutvarkyti ir reglamentuoti pabėgėlių priėmimą ES, priimti teisės aktą šiuo klausimu. Esu atsakinga už EP Užsienio reikalų komiteto Nuomonę (Opinion) šiuo klausimu. Pagrindinis komitetas – LIBE, Piliečių teisių, teisingumo ir vidaus reikalų komitetas.

Pastebėsiu, kad Europos Komisija šį Reglamentą pristatė 2016 m. liepos mėnesį, o EP dėl Brexit, Nexit ir Frexit fobijų ėmėsi tik dabar.  Tikimasi, kad birželį balsuosime dėl šio dokumento EP plenarinėje sesijoje."


Kviečiame žiūrėti kalbos vaizdo įrašą:

 

Laima Andrikienė
Kalba EP Užsienio reikalų komitete
2017 03 21 Briuselis 

EP Užsienio reikalų komiteto Nuomonės dėl Perkėlimo į Sąjungą sistemos projekto pristatymas ir svarstymas

Šiandien svarstome mūsų Komiteto Nuomonės projektą dėl 2016 m. liepos 13 d. Europos Komisijos pateikto reglamento, kuriuo nustatoma pabėgėlių perkėlimo į ES sistema, sukuriama bendra pabėgėlių perkėlimo į Europą politikos strategija, siekiant užtikrinti tvarkingus ir saugius būdus patekti į Europą asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos.

Pagrindinis komitetas šiuo klausimu yra LIBE komitetas, tačiau jų dokumento projektas dar nėra paskelbtas ir, jo neturėdami mes turime suformuoti ir pateikti Užsienio reikalų komiteto Nuomonę šiuo svarbiu klausimu.

Europos Komisijos pasiūlytas Reglamentas yra sudėtinė Komisijos reformuojamos Bendros Europos prieglobsčio sistemos ir „Europos migracijos darbotvarkėje“ nustatytos ilgalaikės geresnio migracijos valdymo politinės strategijos dalis.

Pritariu Komisijos idėjai,  kad ES turi suaktyvinti bendras pastangas teikti tarptautinę apsaugą tiems, kuriems jos reikia. O tam, be kita ko, reikia saugiai ir tvarkingai perkelti pabėgėlius į Europą. Tai yra veiksmingiausias būdas ES įgyvendinti savo kolektyvinę atsakomybę, neužkraunant nepakeliamos naštos Graikijai, Italijai, Kroatijai ar Slovėnijai, taip pat parodyti solidarumą su ES nepriklausančiomis šalimis ir joms padėti spręsti problemas, kylančias dėl to, kad daug žmonių bėga nuo karo ir persekiojimų.

Akivaizdu, kad iki šiol vykdytos ad hoc programos davė rezultatų. Valstybės narės ir toliau spręs, kiek žmonių turi būti perkelta į ES kiekvienais metais, ir gaus ES biudžeto paramą, kad sprendimus paverstų veiksmais. Tačiau koordinuodama pastangas ir veikdama vieningai, ES darys didesnį poveikį: sukurdami nuolatinę, pagal darnias taisykles veikiančią sistemą galėsime užtikrinti spartesnes procedūras ir palaipsniui didinti mūsų bendrus perkėlimo į ES įsipareigojimus, bet tuo pat metu turėsime teisines galimybes užkirsti kelią neteisėtiems atvykimams.

Naujuoju Reglamentu perkėlimo į ES sistemoje nustatomi kriterijai, į kuriuos reikės atsižvelgti sprendžiant, iš kurių regionų ar trečiųjų šalių bus vykdomas perkėlimas, be to, nustatyta standartinė perkeliamų į ES kandidatų atrankos ir elgesio su jais tvarka, išdėstytos bendros galimų kandidatų atmetimo priežastys ir nurodoma, kokia gali būti taikoma perkėlimo tvarka, paprasta ar pagreitinta. Remdama valstybių narių pastangas vykdyti perkėlimą pagal tikslines ES programas, Komisija kiekvienam perkeliamam asmeniui skirs 10 000 EUR iš ES biudžeto, lėšos bus skiriamos iš ES Prieglobsčio, migracijos ir integracijos fondo. Perkėlimai, vykdomi už Sąjungos taikomos perkėlimo sistemos ribų, nebus finansiškai remiami iš Sąjungos biudžeto.

Pastebėsiu, kad Jungtinė Karalystė ir Airija gali, jei nori, dalyvauti, įgyvendinat šiuos veiksmus, vadovaujantis atitinkamais prie Sutarčių pridėtais protokolais. Danija nedalyvauja priimant šį Reglamentą, ir jis nėra jai privalomas ar taikomas.

Dar keletas svarbių dalykų, kuriuos noriu paminėti atskirai:

pirma, labai svarbu mažinti neteisėtos migracijos motyvaciją ir apsaugoti migrantus nuo kontrabandininkų grupuočių išnaudojimo bei pavojingų kelionių siekiant patekti į Europą;

antra, svarbu, kad nauja sistema nesukurtų naujų barjerų asmenims, kuriems reikia tarptautinės apsaugos, kad tokie asmenys būtų greitai ir tvarkingai perkelti į ES iš trečiosios šalies;  

trečia, pabėgėlių perkėlimo į ES sistema negali prarasti pagrindinio humanitarinės pagalbos aspekto bei kelti papildomų reikalavimų trečiosioms šalims, kurios jau dabar susiduria su dideliais pabėgėlių srautais.

Vadovaudamasi šiais principais, pasiūliau Užsienio reikalų komiteto Nuomonės projektą su pataisomis, kurios, tikiuosi, prisidės prie pabėgėlių perkėlimo į ES sistemos tobulinimo.

Mano pateiktos pataisos Reglamentui:

1) naujoji sistema turi būti skirta sumažinti neteisėtą pabėgėlių patekimą į ES ir reglamentuoti jų patekimo į ES srautus. Mes negalime kalbėti apie tai, kad ši sistema taikoma tik esant didelio masto atvejams. Todėl siūlau išbraukti iš pasiūlyto reglamento terminą „didelis mastas“, large -scale.

2) pagal naująją sistemą nustatant regionus arba trečiąsias šalis, iš kurių vykdomas perkėlimas, turi būti atsižvelgiama į tokius veiksnius, kaip pabėgėlių perkėlimo poveikis trečiosios šalies regioniniam stabilumui; pagalbos, kuria siekiama padidinti pabėgėlių priėmimo galimybes ir apsaugą bei sukurti veiksmingą prieglobsčio sistemą, lygis; trečiųjų šalių pagarba tarptautinei teisei bei ryšiai su ES.

Noriu atkreipti dėmesį į 4 straipsnio 1 dalies d punktą, kuriuo bandoma  reglamentuoti trečiosios šalies veiksmingą bendradarbiavimą su ES migracijos ir prieglobsčio srityje. Manau, kad šis punktas yra nepriimtinas, nes juo siekiama perkelti bendradarbiavimo naštą trečiosioms šalims, kurios ir taip susiduria su didelėmis problemomis, suteikdamos prieglobstį pabėgėliams, turiu galvoje tokias šalis, kaip Libanas ar Jordanija, ar Tunisas. Libanas, turintis 6 milijonus gyventojų, yra priglaudęs 1,5 milijono pabėgėlių iš Sirijos.

3) Negaliu pritarti ir 6 straipsnio 1 dalies d punkto nuostatai, pagal kurią į perkėlimo į ES programas neįtraukiami asmenys, kurie per pastaruosius penkerius metus iki perkėlimo neteisėtai atvyko ar bandė atvykti į valstybių narių teritoriją. Globali situacija ginkluotų konfliktų draskomose teritorijose ir ne tik juose kinta nuolat, todėl ES taikydama šią nuostatą gali į mirtiną pavojų įstumti pabėgėlius, kuriems reikės skubios pagalbos. Tuo pačiu šis sąrašas neprisidės prie nelegalios pabėgėlių migracijos mažinimo.

4) Komisija taip pat siūlo nustatyti didžiausią bendrą asmenų, kurie turėtų būti perkelti į ES, skaičių. Čia vėlgi noriu atkreipti dėmesį į nuolat kintančią globalią situaciją bei dėl jos besikeičiančius pabėgėlių srautus. Didžiausio bendro asmenų skaičiaus nustatymas apribotų galimybes padėti pabėgėliams, kurių galbūt padaugėtų tam tikrais metais. Todėl siūlau nustatyti tikslinį asmenų, kurie turėtų būti perkelti į ES, skaičių, target number vietoje maximum total number. Ši formuluotė neapribotų ES galimybių suteikti pagalbą pabėgėliams, esant ypatingai sudėtingoms situacijoms.

5) Dar vienas aspektas, kurį, manau, būtina paminėti, tai Komisijos pasiūlyto Reglamento projekte termino „nesusituokę nepilnamečiai vaikai“ married minors vartojimas. Be abejo, visi žinome apie kai kuriuose regionuose praktikuojamas nepilnamečių vaikų santuokas. Tačiau ši praktika ES yra griežtai smerkiama, todėl toks pabėgėlių perkėlimo kriterijus atrodo ne tik nepriimtinas, bet ir amoralus. ES turi vertinti visus nepilnamečius vaikus kaip nesusituokusius bei derinti jų perkėlimo sąlygas kartu su jų tėvais ar giminaičiais, jei tėvų nėra. Kita vertus, ši sąlyga tampa dar vienu barjeru, nes tėvams, turintiems paauglius vaikus, teks įrodyti, kad šie yra nesusituokę. Taigi siūlau šį terminą išbraukti iš pasiūlyto Reglamento.

6) Ir paskutinis: Reglamento konstatuojamosios dalies 4 ir 5 punktai mini 2016 m. kovo 18 d. ES ir Turkijos pareiškimą - EU-Turkey Statement - dėl pabėgėlių perkėlimo. Šis susitraimas nėra ES teisės dalis, dėl jo nebuvo konsultuojamasi su Europos Parlamentu ir EP nėra pareiškęs savo nuomonės šiuo klausimu, todėl manau, kad jis neturėtų būti įtrauktas į šį Reglamentą. Būčiau dėkinga, jei kolegos pasisakytų šiuo klausimu.

Komentarai

Šio įrašo komentavimas yra uždarytas
Deimantas, 25-03-17 22:00:
Pabėgėlių klausimas darosi vis skaudesnis ES gyventojams su besikartojančiais terorizmo išpuoliais...

Modestas, 23-03-17 21:02:
Manau, jog svarbiausia tikslingai identifikuoti tikrus, nuo karo bėgančius asmenis nuo teroristų prisidengenčių pabėgėlių statusu. Paskutiniai įvykiai Anglijoje labai šiurpina... Prisiminkime Prancūzijos atvejus.

Laima Andrikienė Twitter

L. Andrikienės kalba EP Saugumo ir gynybos pakomitetyje apie prognozes dėl Kinijos karinės galios pasaulyje. 2018 01 24

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje apie dabartinę prekybos derybų su MERCOSUR padėtį. 2018 01 23

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto viešuosiuose klausymuose dėl užsienio investicijų ES tikrinimo. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, bendroje diskusijoje dėl ES asociacijos susitarimo įgyvendinimo su Moldova, Gruzija ir Ukraina. 2018 01 22

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto posėdyje, apie Bulgarijos pirmininkavimo prioritetus tarptautinės prekybos politikos srityje. 2018 01 22

Laima Andrikienė - iš Europos Parlamento Strasbūre apie Europos Sąjungos ateitį. 2018 01 18

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rusijos propagandos įtakos ES šalims. 2018 01 17

L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl ES paramos Kolumbijos taikos procesui. 2018 01 17

Laimos Andrikienės sveikinimas – Kalėdos 2017

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Kambodžos opozicijos draudimas. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl žmogaus teisių, demokratijos ir teisinės valstybės principų pažeidimo atvejų: Žodžio laisvė Vietname. 2017 12 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl susitarimo su Iranu dėl branduolinės programos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Europos užsienio, saugumo ir gynybos politikos. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl padėties Afganistane. 2017 12 12

L. Andrikienės kalba debatuose dėl ES ir Kazachstano partnerystės susitarimo. 2017 12 11

Diskusija "Dėl Europos ateities" Telšiuose, dalyvaujant Telšių vyskupui Kęstučiui Kėvalui ir Europos Parlamento narei dr. Laimai Andrikienei. 2017 12 08

Jaunųjų Šv. Jokūbo kelio ambasadorių viešnagė Europos Parlamente: Laima Andrikienė ir Donatas Chanko. 2017 11 29

L. Andrikienės kalba EP Tarptautinės prekybos komiteto “Prekybos politikos dienos” klausymuose Briuselyje. 2017 11 22

EP rinkimų stebėjimo misijos Kirgizijoje vadovės L. Andrikienės ataskaita EP Užsienio reikalų komitete. 2017 11 20

L. Andrikienės interviu EPP.tv apie EP rekomendacijas Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimui. 2017 11 16

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Rytų partnerystės 2017 m. lapkričio mėn. aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 11 14

L. Andrikienės kalba debatuose dėl Daugiašalių derybų padėties rengiantis 11-ajai PPO ministrų konferencijai. 2017 11 14

L. Andrikienės interviu Open Media Hub apie EP rekomendacijas ES ir Rytų partnerystės valstybių vadovų susitikimui ir apie ES Rytų partnerystės politiką. 2017 10 18

EP plenarinė sesija: L. Andrikienės kalba diskusijoje dėl prekybos su Australija ir Naująja Zelandija. 2017 10 25

L.Andrikienė info.tv apie Katalonijos nepriklausomybės siekį. 2017 10 10

L.Andrikienė iš EP Briuselyje: Ko tikiuosi iš artėjančio ES˗Rytų partnerystės aukščiausiojo lygio susitikimo. 2017 10 10


Radijas A2. L. Andrikienės interviu apie aktualius Lietuvos vidaus politikos klausimus bei svarbiausias užsienio politikos problemas. 2017 10 06

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Kataloniją. 2017 10 04

Iš Europos Parlamento Strasbūre: Laima Andrikienė apie Vokietijos susivienijimo svarbą ir lyderystę. 2017 10 03

Mūsų biblioteka

Skaitykite čia, mūsų bibliotekoje:

VERTYBĖS IR POLITIKA II.
KRIKŠČIONIŠKOSIOS EUROPOS ŠAKNYS
(2014)

"Vertybės ir politika"

VERTYBĖS IR POLITIKA
(2008)

VALUES AND POLITICS
(2008)

Šv. Jokūbo kelio šviesa

ŠV. JOKŪBO KELIO ŠVIESA / THE LIGHT OF ST. JAMES WAY
(2012, 2013, 2014)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': I dalis - Signatarė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
I dalis - SIGNATARĖ
(2008)

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....'': II dalis - Ministrė

"Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu....".
II dalis - MINISTRĖ
(2008)

„AŠ, LAIMA ANDRIKIENĖ, PRISIEKIU...'' III dalis – Europarlamentarė

„Aš, Laima Andrikienė, prisiekiu..."
III dalis – EUROPARLAMENTARĖ
(2009)

Ankstesnė svetainės versija

Informaciją apie L.Andrikienės veiklą 2004-2008 m. rasite čia.